:: لیست مسئولین فنی متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليوضعيت تحصيلينوع پروانهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماسپست الكترونيك
1401/2/28زهراملکیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهبزرگمهر.آمادگاهعصر و شب۰۳۱۳۲۶۷۷۷۰۶Zahra_maleki23@yahoo
1401/2/25ارمان حیدریدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب09131827195yousefhei544@gmail.c
1401/2/10نعمت الهایزدیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهکل اصفهانصبح09131311124aa
1401/2/4راضیهوطن خواهدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاستان اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۷۴۳۴۸ 
1401/1/20زهراموذنی بیستگانیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و در حال گذراندن طرحموقتصنعتاصفهانصبح Dr.zahramoazeni@gmai
1401/1/7سمیهشبیبدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهجنوب اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۳۲۱۰۵۴۲ 
1400/12/19پرهامطهماسبیاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانههمه مناطقصبح09133177203 
1400/12/16فاطمهجبار زارعدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان و حومهصبح و عصر09139077312 
1400/12/9نویدایرانپورکارشناس داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09101025380.....
1400/12/2پروینطباطبائیاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانهمه موارد09134093834 
1400/11/10ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعتاصفهانعصر و شب۰۹۱۷۹۲۸۴۷۸۳و
1400/10/10پگاهشادمهردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعتاصفهانصبح09131296941 
1400/10/4ندیمهحسام پوردکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحموقتصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09179284783و
1400/9/22محمدمقاره عابددکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب09133273299 
1400/9/20احسانغلامزادهدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانه امتیاز بالای ۶۰همه موارد Ehsan.gh74@gmail.com
1400/9/16مصطفیقریشیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانعصر و شب09133117326 
1400/8/22مصطفیقریشیدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهانصبح09133117326 
1400/8/5راضیهوطن خواهدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان و حومههمه موارد۰۹۱۳۲۲۷۴۳۴۸ 
1400/7/30محمد هادیوحیدیاندکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهاصفهان و حومهعصر و شب  
1400/7/19دلارامرستمدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر  
1400/7/19پریساکرباسی زادهدکترای تخصصی دارو سازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمداروخانهبزرگمهرصبح و عصر  
1400/7/3فرنازصالحىدکترای عمومی داروسازیفارغ التحصیل و پایان طرحدائمصنعت يا داروخانهاصفهان-اصفهانهمه موارد09390474343farnazsalehii@yahoo.

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]