:: لیست داروخانه های متقاضی نیروی کار

تاريخ ثبتنام داروخانهنام و نام خانوادگي مؤسسمدرك تحصيلي موردنيازشرايط شغليشيفت مورد تقاضاآدرس داروخانه شماره تلفن تماس
1401/7/6دکترنظری نجف ابادفرهادنظریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحدرمانگاه خانواده09133314391
1401/6/29داروخانه دکترصادقیپروانه صادقیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شریعتی0913.1265072
1401/6/29داروخانه دکتر احمدیدکتر فرانه احمدیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتعصربهارستان 03136830212
1401/6/25دکتر صالحیاحسان صالحیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرشمس ابادی 09132165456
1401/6/23دکتر زجاجیدکتر زجاجیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان شریعتی شرقی03136258443
1401/6/19شبانه روزی دکتر بصیرمحمدبصیرتدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتشبفولادشهرب403152645706
1401/6/16دکتر ابراهیمیفرناز ابراهیمیتکنسین دارویینيمه وقتعصراصفهان- اشکاوند09135572634
1401/6/14سید علیحاج زرگرباشیتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان جی09202001450
1401/6/14داروخانه دکتر دارائیمونا دارائیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحاصفهان شهر سده لنجان03152438018
1401/6/10البرزشهرام شیخ الاسلامیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان باغ دریاچه09131137539
1401/6/7دکتر روفهدکتر روفهدانشجوی داروسازینيمه وقتصبحشهر داران 09139738427
1401/6/6المهدیسید محسن موسویتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان اماده گاه09135518330
1401/6/3دکتر خانجانی پریسا خانجانیتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان بزرگمهر03132654924
1401/5/31بیمارستان خانوادهدکتر رضا آملیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتشبحکیم نظامی صفه09139290931
1401/5/24دکتر پورابوطالبدکتر پورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ کهندژ09132080871
1401/5/24داروخانه دکتردهقانی دکتر زهره دهقانیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصربهارستان میدان بهار‏‪0902 249 9337‬‏
1401/5/23دکتر نیازمند زهرا نیازمنددانشجوی داروسازینيمه وقتعصردولت آباد. طالقانی 09111349412
1401/5/23دکتر صالحیاحسان صالحیتکنسین دارویینيمه وقتعصرشمس ابادی 09132165456
1401/5/22رازی فارسانمحمد فروغیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرشهرکرد - فارسان میدا03833224141
1401/5/22دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1401/5/20دکتر روفهدکتر روفهدانشجوی داروسازینيمه وقتصبحشهر داران 09139738427
1401/5/15دکتر صمیمی فرددکتر صمیمی فردتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ طیب ابتدای میرداما09131000951
1401/5/14دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان فلاطوری 03134585710
1401/5/12بیمارستان حضرت زهرابیمارستان حضرت زهرادکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرخ زینبیه بعد از حرم 35520012
1401/5/9دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1401/5/8شبانه روزی دکتر بصیرمحمدبصیرتتکنسین داروییتمام وقتشبفولادشهرب403152645706
1401/5/7استبرقیزهرا استبرقیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرچادگان09133924817
1401/5/1دکتر رستمیفرناز رستمیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراتوبان خرازی کهندژ09120229508
1401/4/31دکتر صالحیاحسان صالحیتکنسین دارویینيمه وقتهمه مواردشمس ابادی 09132165456
1401/4/28برزویهدکتر فریبا شکرانیتکنسین دارویینيمه وقتصبحخ چهارباغ خواجو 32212971
1401/4/27دکتر قریشیمصطفی قریشی تکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبفلاورجان.09133117326
1401/4/26داروخانه دکتر رستمیفرناز رستمیتکنسین داروییتمام وقتعصرکهندژ-نیش کوچه مهدیه37708322
1401/4/24دکتر خانجانیدکتر خانجانیتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ بزرگمهر۰۳۱۳۲۶۵۴۹۲۴
1401/4/21دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبانتهای خ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1401/4/21استبرقیزهرا استبرقیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحچادگان09133924817
1401/4/21حیانرسول مختاریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصرشمس ابادی09131190148
1401/4/20داروخانه دکتر احمدیدکتر فرانه احمدیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتعصربهارستان 09130085906
1401/4/20داروخانه دکتر امامی دکتر جابر امامیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان رودکی 09399268226
1401/4/18دكتر جزینیمحمدباقر جزینیدانشجوی داروسازیتمام وقتصبحدرچه03133763939
1401/4/18بیمارستان و دارالشفاعباس انگوری زادهدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصرمیدان قدس - خیابان ع03134456061
1401/4/16دکتر جانقربانرویا جانقرباندکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرمسکن مهر فولاد شهر۰۹۱۳۳۶۶۸۶۰۹
1401/4/15دکتر مصطفویدکتر مصطفویدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصرخیابان رباط اول09133111863
1401/4/12دکتر معصوم زادهدکتر معصوم زادهدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرشهرک روشن شهر09133112461
1401/4/12دکتر منانی دکتر منانی تکنسین دارویینيمه وقتعصرامادگاه ساختمان آزند32240882
1401/4/12داروخانه دکتر زنگنهوحید زنگنهدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرپل چمران خ اشراق09132948801
1401/4/12حیانرسول مختاریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصرشمس ابادی09131190148
1401/4/11دکتر اسلامیهدکتر اسلامیهتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان امام خمینی09133103881
1401/4/6دکتر رمضانلوپریا رمضانلوتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصربهارستان- خ ولیعصر09125830574
1401/4/4دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1401/4/2دكتر فخاريزينب فخاريتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصركليشادوسودرجان09917408876
1401/4/1دکتر صالعیمحمدرضا صالحیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخانه اصفهان خ گلخانه09131312196
1401/4/1دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتشباصفهان - خ آل یاسین 09132866795
1401/3/31دکتر صالحیاحسان صالحیتکنسین دارویینيمه وقتعصرشمس ابادی 09132165456
1401/3/29دکتر عباسیعباسیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شیخ مفید09133076115
1401/3/25دکتر کریمیانعبداله کریمیاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرمبارکه خیابان بسیج ش03152407244
1401/3/23دکتر احسانپورعباسعلی احسانپورتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شباتشکاه0991388653
1401/3/23دکتر محمدیانفریده محمدیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردسپاهان شهر09913880653
1401/3/22روزانه استبرقیزهرا استبرقیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحچادگان09133924817
1401/3/21دکتر میرزاعلیانزهره میرزاعلیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبدستگرد برخوار ۰۹۱۳۴۰۵۲۸۰۴
1401/3/21حیانرسول مختاریدانشجوی داروسازیتمام وقتعصرشمس ابادی09131190148
1401/3/18دکتر روفهدکتر روفهدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرشهر داران 09139738427
1401/3/15داروخانه شبانه روزی لیدا فیروز صباحتکنسین داروییتمام وقتهمه موارددولت آباد برخواردرما09193154709
1401/3/15داروخانه دکتر احمدیفرانه احمدیتکنسین داروییتمام وقتعصراصفهان بهارستان36830212
1401/3/12بیمارستان سعدیبیمارستان سعدیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبح و عصربوستان سعدی 09131162879
1401/3/11دکتر صمیمی فرددکتر صمیمی فردتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ طیب 09131000951
1401/3/10بیمارستان مبارکهدکتر رضا آملیتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردمبارکه صفایه 09139372043
1401/3/10دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتشباصفهان - خ آل یاسین 09132866795
1401/3/9دکتر روفهدکتر روفهتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرشهر داران 09139738427
1401/3/7داروخانه دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبانتهای خ امام خمینی۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1401/3/4دکتر اسلامیهدکتر اسلامیهتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان امام خمینی09133103881
1401/3/3دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین دارویینيمه وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1401/3/3داروخانه دکتردهقانی دکتر زهره دهقانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصربهارستان میدان بهار09352707284
1401/3/1دکتر منصوریاحمد رضا منصوریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبح و عصراصفهان بلوار کشاورزی09133081379
1401/3/1دکتر هاشمیسحر السادات هاشمیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان.بهارستان09134094169
1401/3/1دکتر هاشمیسحر السادات هاشمیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتهمه موارداصفهان.بهارستان09134094169
1401/2/31داروخانه دکتر میناییدکتر محسن میناییاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصربلوار کشاورز۰۹۱۳۳۲۹۱۲۴۳
1401/2/31داروخانه دکتر دهقانیدکتر معصومه دهقانی دکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحفلاورجان09131087681
1401/2/31دکترنظری نجف ابادفرهادنظریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحدرمانگاه خانواده نجف09133314391
1401/2/30داروخانه توحیدکوکلانیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان لاله شمالی35592884
1401/2/27داروخانه دکتر صارمیعزت اله صارمیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرشهرضا خیابان طالقانی03153549577
1401/2/27داروخانه دكتر جزینیدكتر محمد باقر جزینیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصردرچه09027214409
1401/2/26دکترخرمیدمتر احمدرضا خرمیتکنسین دارویینيمه وقتعصردروازه شیراز۳۶۳۰۵۰۵۹
1401/2/25كيوان اسفرجانبهزاد برومنددانشجوی داروسازینيمه وقتصبحاسفرجان ميدان كشاورز09136972477
1401/2/25كيوان اسفرجانبهزاد برومنددکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحاسفرجان ميدان كشاورز09136972477
1401/2/25دکتر زنگنهوحید زنگنهتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردپل چمران خ اشراق09132948801
1401/2/25دکتر پرورشپرورشتکنسین دارویینيمه وقتعصرمیرداماد09906298696
1401/2/24رفیعی نیارفیعی نیادکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرشمس ابادی09363273789
1401/2/24دکتر نیازمند زهرا نیازمندتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصردولت آباد. طالقانی 09111349412
1401/2/20بیمارستان خانوادهدکتر رضا آملیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصر و شبحکیم نظامی صفه09139290931
1401/2/20بیمارستان مبارکهدکتر رضا آملیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصر و شبمبارکه صفایه 09139290931
1401/2/15دکتر ازیدهاکاکرم آزیدهاکدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان رباط سوم ۳۴۴۲۹۴۲۷
1401/2/14دکترزرگرباشیسید علی حاج زرگرباشیتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان جی03135214543
1401/2/12حکیم شفامجتبی خلیقی نژادتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردمیدان شهدا03133379249
1401/2/10داروخانه دکتر زارعیزهرا زارعیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحخیابان مدرس۰۹۱۳۳۰۱۰۵۳۶
1401/2/8داروخانه اصفهاناصفهانتکنسین دارویینيمه وقتصبحاصفهان09932336094
1401/2/5دکتر اسدیزینب اسدیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرهشت بهشت غربی32686999
1401/2/5داروخانه دکتر احمدیفرانه احمدیتکنسین داروییتمام وقتعصربهارستان 09130085906
1401/2/5دکتر حیدری غزاله حیدریتکنسین دارویینيمه وقتعصرمشتاق دوم 32605148
1401/1/29اسمانمهناز حسینیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحاصفهان کوی امیریه۳۷۷۵۴۳۶۷
1401/1/28داروخانه دکتردهقانی دکتر زهره دهقانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصربهارستان میدان بهار09352707284
1401/1/24دکتر آزیدهاکاکرم آزیدهاکدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصراصفهان رباط سوم۳۴۴۲۹۴۲۷
1401/1/24دکتر وثوقیانالهام وثوقیاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحنجف آباد09128236216
1401/1/23دکتر پرورشپرورشتکنسین دارویینيمه وقتعصرمیرداماد09906298696
1401/1/23المهدیسید محسن موسویتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان اماده گاه09135518330
1401/1/22دکتر مصلحیامیرحسین مصلحیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحاصفهان خ فلاطوری 09133062378
1401/1/21دکتر محمدیانفریده محمدیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردسپاهان شهر 09913880653
1401/1/21دکتر احسانپورعباسعلی احسانپورتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداتشگاه09913880653
1401/1/21داروخانه دکتراسلامیهدکتر اسلامیهتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان امام خمینی- ر09133103881
1401/1/19دکتر روفهشقایق روفهدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحداران -بلوار طالقانی09134314993
1401/1/18دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرمیدان آزادی 03136305059
1401/1/15دکتر جزینیمحمد باقر جزینیتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبدرچه03133763939
1401/1/15داروخانه دکتر منانی دکتر منانی تکنسین داروییتمام وقتعصرامادگاه ساختمان آزند09104962124
1401/1/14دکتر خانجانیپریسا خانجانیتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ بزرگمهر۰۳۱۳۲۶۵۴۹۲۴
1401/1/13دكتر ترابيشقايق ترابيتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شيخ مفيد غربي36634735
1401/1/11دکتر زعفرانیاندکتر سرور زعفرانیانتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراصفهان-خ ارباب031-36625569/0938398
1401/1/7دکتر امان اللهیاحمد امان اللهیتکنسین دارویینيمه وقتعصردرچه خ شریعتی09132130545
1401/1/7دکتر علیزادهبهنوش علیزادهدانشجوی داروسازینيمه وقتعصرشهر کرکوند۰۹۱۳۹۶۴۸۵۷۷
1401/1/6داروخانه دکتر احمدیفرانه احمدیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصربهارستان 03136830212
1401/1/2دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی 09133186252
1400/12/25دکتر مصلحیامیرحسین مصلحیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحاصفهان خ فلاطوری 09133062378
1400/12/25دکتر خیامدکتر ایمان خیامتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ سپه سالار09138155220
1400/12/24داروخانه بیمارستان بیمارستان دکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتهمه مواردخ زینبیه 35520012
1400/12/21برزویهدکتر فریبا شکرانیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ چهارباغ خواجو 32212971
1400/12/21دکتر قیصریاصغر قیصریتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ جابر انصاری34425701
1400/12/16شبانه روزی جلوخانیانعلیرضا جلوخانیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردپل فلزی 09133682634
1400/12/6دکتر عباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شباصفهان خ امام خمینی 09133186252
1400/12/2کلاهدوزاندکتر کلاهدوزانتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان توحید میانی۰۹۱۳۳۱۳۸۰۶۸
1400/12/2دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتشباصفهان - خ آل یاسین 09132866795
1400/12/2دکترنظری نجف آباددکترفرهادنظریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتشبنجف اباد خ امام09133314391
1400/11/30بیمارستان صدقی اصفهاسید رضا مرتضویاندکترای عمومی داروسازیتمام وقتهمه موارداصفهان خ بزرگمهر09133062378
1400/11/30دکتر عباسیعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخ شیخ مفید09133076115
1400/11/30دکتر دهقانمژده دهقانیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتهمه مواردمبارکه 03152407244
1400/11/30دکتر کریمیانعبداله کریمیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردمبارکه 03152407244
1400/11/28دکتر صالحیدکتر صالحیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرشمس ابادی 09132165456
1400/11/28دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصف - تقاطع آل یاسین09132866795
1400/11/28دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتشباصف - تقاطع آل یاسین09132866795
1400/11/24عباسی نیکوکیانا عباسی نیکوتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرشاهین شهر09021365821
1400/11/22دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/11/19داروخانه دکتردهقانی دکتر زهره دهقانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصربهارستان میدان بهار۰۳۱۳۶۸۱۱۶۰۹
1400/11/17دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردابتدای خ کهندژ09132080871
1400/11/17شریفشریف دکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرخ رباط اول 34337444
1400/11/16دکتر جانقربانرویا جانقرباندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرمسکن مهر فولاد شهر۰۹۱۳۳۶۶۸۶۰۹
1400/11/13دکتر اعتباریمحمود اعتباریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصراصفهان خیابان لاهور 32667297
1400/11/10المهدیسید محسن موسویتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان اماده گاهrodedarooo@gmail.com
1400/11/9دکتر نیک عملمجتبی نیک عملتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان خاقانی 36273846
1400/11/5دکتر حجازیسید وحید حجازیتکنسین داروییتمام وقتصبحخمینی شهر 09132284309
1400/10/28دکتر رحمتیاحمد رحمتیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ کاوه خ گلستان34509364
1400/10/26دکتر رمضانلوپریا رمضانلودکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحبهارستان- خ ولیعصر09125830574
1400/10/26دکتر منانی دکتر منانی تکنسین دارویینيمه وقتعصرامادگاه ساختمان آزند32240882
1400/10/25دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ امام خمینی09133186252
1400/10/18کیوانبهزاد برومندکارشناس داروسازینيمه وقتصبحشهرضا09136972477
1400/10/18عباسی نیکوکیانا عباسی نیکوتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرشاهین شهر09021365821
1400/10/9دکتر ذوالفقاریذوالفقاریتکنسین دارویینيمه وقتهمه مواردلابه جنوبی03134701927
1400/10/9آپاداناکامرات تائبیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان 24 متری35663050
1400/10/8دکتر خیامدکتر ایمان خیامتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ سپه سالار09138155220
1400/10/5دکتر مختاریانداریوش مختاریاندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخیابان بزرگمهر031-32659536
1400/9/30دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارددروازه شیراز09131131318
1400/9/28دکتر معمار منتظریندکترمعمارمنتظرینتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبتوحید میانی۰۹۱۳۶۸۴۳۹۷۴
1400/9/24دکتر رحمتیاحمد رحمتیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرخ کاوه خ گلستان۳۴۵۰۹۳۶۳
1400/9/24دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی09133186252
1400/9/23داروخانه آپاداناکامران تائبیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحخیابان 24 متری اول35663050
1400/9/21دکتر قیصریاصغر قیصریتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان جابر انصاری۳۴۴۲۵۷۰۱
1400/9/17دکترامامی رودکی جابرامامیتکنسین دارویینيمه وقتصبحخیابان رودکی کلینیک ۰۳۱۳۷۸۶۱۶۷۱
1400/9/15دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/9/14دکتر خیامدکتر ایمان خیامتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ سپه سالار03136614188
1400/9/13دکتر لاریاندکتر لاریاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرخ امام خمینی بابوکان09132101907
1400/9/7 دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتعصرابتدای خ کهندژ09132080871
1400/9/6دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/9/2دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصردروازه شیراز۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۸
1400/8/27دکتر قیصریاصغر قیصریتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیا بان جابر انصاری 34425701
1400/8/27دکتر درخشاننیما درخشانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان کاوه 09131286155
1400/8/26دکتر صادقیدکتر پروانه صادقی تکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شریعتی غربی۰۳۱۳۱۳۱۲۷۷۹
1400/8/23دکتر جا ن نثاریحسن جان ناثریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحملک شهر خیابان مفتح09133071577
1400/8/22دکتر میرزاعلیانمیرزاعلیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبدستگرد برخوار 09134052804
1400/8/16شبانه روزی دکتربصیرتدکترمحمدبصیرتتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردفولادشهر09132070769
1400/8/14دکتر میردامادیدکتر میردامادیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصررباط اول33386162
1400/8/9دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردابتدای خ کهندژ09132080871
1400/8/9 دکتر پورابوطالبپورابوطالبدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرابتدای خ کهندژ09132080871
1400/8/5سانترالمجتبی بهبهانیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرشریف واقفی03132643434
1400/8/4داروخانه همایون سید محمد میردامادیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصر و شبخ امام شمالی09133066643
1400/7/30دکتر والاهمتدکتر والاهمتتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ رزمندگان09134752879
1400/7/29دکتر عباسییحیی عباسیتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید09133076115
1400/7/28دکتر مصلحی مصلحیتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شباصفهان خیابان فلاطور09133062378
1400/7/27دکترنظری نجف ابادفرهادنظریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحدرمانگاه خانواده03142642154
1400/7/27دکتر خرمیاحمدرضا خرمیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصردروازه شیراز09131131318
1400/7/25داروخانه همایونسید محمد میردامادیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصر و شبخ‌ امام شمالی03133677944
1400/7/21دکتر خدارحمیدکتر خدارحمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان آمادگاه09133089019
1400/7/21دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/7/18دکتر عباسیعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید09133076115
1400/7/17دکتر گرجی آمادگاهدکتر علی گرجیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان آمادگاه32225703
1400/7/17بیمارستان مبارکهدکتر رضا آملیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرمبارکه صفایه 09139290931
1400/7/12دکتر شریفیاندکتر شریفیاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان کهندژ09131093287
1400/7/10دکتربدریانعلی بدریاندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخیابان وحید031311900

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]