:: لیست داروخانه های متقاضی نیروی کار

تاريخ ثبتنام داروخانهنام و نام خانوادگي مؤسسمدرك تحصيلي موردنيازشرايط شغليشيفت مورد تقاضاآدرس داروخانه شماره تلفن تماس
1401/2/30داروخانه توحیدکوکلانیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان لاله شمالی35592884
1401/2/27داروخانه دکتر صارمیعزت اله صارمیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرشهرضا خیابان طالقانی03153549577
1401/2/27داروخانه دكتر جزینیدكتر محمد باقر جزینیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصردرچه09027214409
1401/2/26دکترخرمیدمتر احمدرضا خرمیتکنسین دارویینيمه وقتعصردروازه شیراز۳۶۳۰۵۰۵۹
1401/2/26شبانه روزی دکتر نظریفرهاد نظریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرنجف آباد درمانگاه خا09133314391
1401/2/26داروخانه دکتر صارمیعزت اله صارمیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرشهرضا خیابان طالقانی03153549577
1401/2/25كيوان اسفرجانبهزاد برومنددانشجوی داروسازینيمه وقتصبحاسفرجان ميدان كشاورز09136972477
1401/2/25كيوان اسفرجانبهزاد برومنددکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحاسفرجان ميدان كشاورز09136972477
1401/2/25دکتر زنگنهوحید زنگنهتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردپل چمران خ اشراق09132948801
1401/2/25داروخانه دکتر دهقانیدکتر معصومه دهقانی دکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحفلاورجان09131087681
1401/2/25دکتر پرورشپرورشتکنسین دارویینيمه وقتعصرمیرداماد09906298696
1401/2/24رفیعی نیارفیعی نیادکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرشمس ابادی09363273789
1401/2/24دکتر نیازمند زهرا نیازمندتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصردولت آباد. طالقانی 09111349412
1401/2/20بیمارستان خانوادهدکتر رضا آملیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصر و شبحکیم نظامی صفه09139290931
1401/2/20بیمارستان مبارکهدکتر رضا آملیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتعصر و شبمبارکه صفایه 09139290931
1401/2/16دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1401/2/15دکتر ازیدهاکاکرم آزیدهاکدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان رباط سوم ۳۴۴۲۹۴۲۷
1401/2/14دکترزرگرباشیسید علی حاج زرگرباشیتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان جی03135214543
1401/2/12حکیم شفامجتبی خلیقی نژادتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردمیدان شهدا03133379249
1401/2/10داروخانه دکتر زارعیزهرا زارعیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحخیابان مدرس۰۹۱۳۳۰۱۰۵۳۶
1401/2/8داروخانه اصفهاناصفهانتکنسین دارویینيمه وقتصبحاصفهان09932336094
1401/2/5دکتر اسدیزینب اسدیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرهشت بهشت غربی32686999
1401/2/5داروخانه دکتر احمدیفرانه احمدیتکنسین داروییتمام وقتعصربهارستان 09130085906
1401/2/5دکتر حیدری غزاله حیدریتکنسین دارویینيمه وقتعصرمشتاق دوم 32605148
1401/1/29اسمانمهناز حسینیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحاصفهان کوی امیریه۳۷۷۵۴۳۶۷
1401/1/28داروخانه دکتردهقانی دکتر زهره دهقانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصربهارستان میدان بهار09352707284
1401/1/24دکتر آزیدهاکاکرم آزیدهاکدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصراصفهان رباط سوم۳۴۴۲۹۴۲۷
1401/1/24دکتر وثوقیانالهام وثوقیاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحنجف آباد09128236216
1401/1/23دکتر پرورشپرورشتکنسین دارویینيمه وقتعصرمیرداماد09906298696
1401/1/23المهدیسید محسن موسویتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان اماده گاه09135518330
1401/1/22دکتر مصلحیامیرحسین مصلحیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحاصفهان خ فلاطوری 09133062378
1401/1/21دکتر محمدیانفریده محمدیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردسپاهان شهر 09913880653
1401/1/21دکتر احسانپورعباسعلی احسانپورتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداتشگاه09913880653
1401/1/21داروخانه دکتراسلامیهدکتر اسلامیهتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان امام خمینی- ر09133103881
1401/1/19دکتر روفهشقایق روفهدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحداران -بلوار طالقانی09134314993
1401/1/18دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرمیدان آزادی 03136305059
1401/1/15دکتر جزینیمحمد باقر جزینیتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبدرچه03133763939
1401/1/15داروخانه دکتر منانی دکتر منانی تکنسین داروییتمام وقتعصرامادگاه ساختمان آزند09104962124
1401/1/14دکتر خانجانیپریسا خانجانیتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ بزرگمهر۰۳۱۳۲۶۵۴۹۲۴
1401/1/13دكتر ترابيشقايق ترابيتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شيخ مفيد غربي36634735
1401/1/11دکتر زعفرانیاندکتر سرور زعفرانیانتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراصفهان-خ ارباب031-36625569/0938398
1401/1/7دکتر امان اللهیاحمد امان اللهیتکنسین دارویینيمه وقتعصردرچه خ شریعتی09132130545
1401/1/7دکتر علیزادهبهنوش علیزادهدانشجوی داروسازینيمه وقتعصرشهر کرکوند۰۹۱۳۹۶۴۸۵۷۷
1401/1/6داروخانه دکتر احمدیفرانه احمدیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصربهارستان 03136830212
1401/1/2دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی 09133186252
1400/12/25دکتر مصلحیامیرحسین مصلحیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحاصفهان خ فلاطوری 09133062378
1400/12/25دکتر خیامدکتر ایمان خیامتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ سپه سالار09138155220
1400/12/24داروخانه بیمارستان بیمارستان دکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتهمه مواردخ زینبیه 35520012
1400/12/21برزویهدکتر فریبا شکرانیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ چهارباغ خواجو 32212971
1400/12/21دکتر قیصریاصغر قیصریتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ جابر انصاری34425701
1400/12/16شبانه روزی جلوخانیانعلیرضا جلوخانیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردپل فلزی 09133682634
1400/12/6دکتر عباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شباصفهان خ امام خمینی 09133186252
1400/12/2کلاهدوزاندکتر کلاهدوزانتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان توحید میانی۰۹۱۳۳۱۳۸۰۶۸
1400/12/2دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتشباصفهان - خ آل یاسین 09132866795
1400/12/2دکترنظری نجف آباددکترفرهادنظریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتشبنجف اباد خ امام09133314391
1400/11/30بیمارستان صدقی اصفهاسید رضا مرتضویاندکترای عمومی داروسازیتمام وقتهمه موارداصفهان خ بزرگمهر09133062378
1400/11/30دکتر عباسیعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخ شیخ مفید09133076115
1400/11/30دکتر دهقانمژده دهقانیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتهمه مواردمبارکه 03152407244
1400/11/30دکتر کریمیانعبداله کریمیانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردمبارکه 03152407244
1400/11/28دکتر صالحیدکتر صالحیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرشمس ابادی 09132165456
1400/11/28دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصف - تقاطع آل یاسین09132866795
1400/11/28دکتر ابراهیمیدکتر ابراهیمیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتشباصف - تقاطع آل یاسین09132866795
1400/11/24عباسی نیکوکیانا عباسی نیکوتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرشاهین شهر09021365821
1400/11/22دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/11/19داروخانه دکتردهقانی دکتر زهره دهقانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصربهارستان میدان بهار۰۳۱۳۶۸۱۱۶۰۹
1400/11/17دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردابتدای خ کهندژ09132080871
1400/11/17شریفشریف دکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرخ رباط اول 34337444
1400/11/16دکتر جانقربانرویا جانقرباندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرمسکن مهر فولاد شهر۰۹۱۳۳۶۶۸۶۰۹
1400/11/13دکتر اعتباریمحمود اعتباریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصراصفهان خیابان لاهور 32667297
1400/11/10المهدیسید محسن موسویتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان اماده گاهrodedarooo@gmail.com
1400/11/9دکتر نیک عملمجتبی نیک عملتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان خاقانی 36273846
1400/11/5دکتر حجازیسید وحید حجازیتکنسین داروییتمام وقتصبحخمینی شهر 09132284309
1400/10/28دکتر رحمتیاحمد رحمتیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ کاوه خ گلستان34509364
1400/10/26دکتر رمضانلوپریا رمضانلودکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحبهارستان- خ ولیعصر09125830574
1400/10/26دکتر منانی دکتر منانی تکنسین دارویینيمه وقتعصرامادگاه ساختمان آزند32240882
1400/10/25دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ امام خمینی09133186252
1400/10/18کیوانبهزاد برومندکارشناس داروسازینيمه وقتصبحشهرضا09136972477
1400/10/18عباسی نیکوکیانا عباسی نیکوتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرشاهین شهر09021365821
1400/10/9دکتر ذوالفقاریذوالفقاریتکنسین دارویینيمه وقتهمه مواردلابه جنوبی03134701927
1400/10/9آپاداناکامرات تائبیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان 24 متری35663050
1400/10/8دکتر خیامدکتر ایمان خیامتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ سپه سالار09138155220
1400/10/5دکتر مختاریانداریوش مختاریاندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخیابان بزرگمهر031-32659536
1400/9/30دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارددروازه شیراز09131131318
1400/9/28دکتر معمار منتظریندکترمعمارمنتظرینتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبتوحید میانی۰۹۱۳۶۸۴۳۹۷۴
1400/9/24دکتر رحمتیاحمد رحمتیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرخ کاوه خ گلستان۳۴۵۰۹۳۶۳
1400/9/24دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی09133186252
1400/9/23داروخانه آپاداناکامران تائبیدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحخیابان 24 متری اول35663050
1400/9/21دکتر قیصریاصغر قیصریتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان جابر انصاری۳۴۴۲۵۷۰۱
1400/9/17دکترامامی رودکی جابرامامیتکنسین دارویینيمه وقتصبحخیابان رودکی کلینیک ۰۳۱۳۷۸۶۱۶۷۱
1400/9/15دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/9/14دکتر خیامدکتر ایمان خیامتکنسین دارویینيمه وقتعصرخ سپه سالار03136614188
1400/9/13دکتر لاریاندکتر لاریاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرخ امام خمینی بابوکان09132101907
1400/9/7 دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتعصرابتدای خ کهندژ09132080871
1400/9/6دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/9/2دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصردروازه شیراز۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۸
1400/8/27دکتر قیصریاصغر قیصریتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیا بان جابر انصاری 34425701
1400/8/27دکتر درخشاننیما درخشانتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخیابان کاوه 09131286155
1400/8/26دکتر صادقیدکتر پروانه صادقی تکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شریعتی غربی۰۳۱۳۱۳۱۲۷۷۹
1400/8/23دکتر جا ن نثاریحسن جان ناثریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحملک شهر خیابان مفتح09133071577
1400/8/22دکتر میرزاعلیانمیرزاعلیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبدستگرد برخوار 09134052804
1400/8/16شبانه روزی دکتربصیرتدکترمحمدبصیرتتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردفولادشهر09132070769
1400/8/14دکتر میردامادیدکتر میردامادیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصررباط اول33386162
1400/8/9دکتر پورابوطالبپورابوطالبتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردابتدای خ کهندژ09132080871
1400/8/9 دکتر پورابوطالبپورابوطالبدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرابتدای خ کهندژ09132080871
1400/8/5سانترالمجتبی بهبهانیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرشریف واقفی03132643434
1400/8/4داروخانه همایون سید محمد میردامادیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصر و شبخ امام شمالی09133066643
1400/7/30دکتر والاهمتدکتر والاهمتتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ رزمندگان09134752879
1400/7/29دکتر عباسییحیی عباسیتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید09133076115
1400/7/28دکتر مصلحی مصلحیتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شباصفهان خیابان فلاطور09133062378
1400/7/27دکترنظری نجف ابادفرهادنظریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحدرمانگاه خانواده03142642154
1400/7/27دکتر خرمیاحمدرضا خرمیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصردروازه شیراز09131131318
1400/7/25داروخانه همایونسید محمد میردامادیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصر و شبخ‌ امام شمالی03133677944
1400/7/21دکتر خدارحمیدکتر خدارحمیدکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان آمادگاه09133089019
1400/7/21دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/7/18دکتر عباسیعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید09133076115
1400/7/17دکتر گرجی آمادگاهدکتر علی گرجیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان آمادگاه32225703
1400/7/17بیمارستان مبارکهدکتر رضا آملیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصرمبارکه صفایه 09139290931
1400/7/12دکتر شریفیاندکتر شریفیاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبحخیابان کهندژ09131093287
1400/7/10دکتربدریانعلی بدریاندکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخیابان وحید031311900
1400/7/7دکتر قدرت نمامهرناز قدرت نمادانشجوی داروسازینيمه وقتعصرچهار راه وفایی۰۹۱۳۱۱۷۴۴۸۶
1400/7/6دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/7/3کیوان اسفرجانبهزاد برومنددکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحاسفرجان میدان کشاورز09136972477
1400/6/28دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان نشاط 32224756
1400/6/28دکتر شیبانیحمیدرضاشیبانیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبح و عصرمیمه09121355604
1400/6/24دکترعباسیاندکترعباسیاتتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شباصفهان خ امام خمینی 09133186252
1400/6/23دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریدکترای عمومی داروسازینيمه وقتعصرخیابان نشاط 32224756
1400/6/21دکتر خرمیاحمدرضا خرمیتکنسین دارویینيمه وقتهمه موارددروازه شیراز۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۸
1400/6/21دکتر خرمیدکتر احمدرضا خرمیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتهمه موارددروازه شیراز ۰۹۱۳۱۱۳۱۳۱۸
1400/6/21دانشمندشیوادانشمنددکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبحخ همدانیان09128700487
1400/6/20دکتر مصلحیامیرحسین مصلحیتکنسین داروییتمام وقتهمه موارداصفهان خ فلاطوری 09133062378
1400/6/19دکتر شریفیاندکتر شریفیاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتصبحخ کهندژ09131093287
1400/6/18دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان نشاط 32224756
1400/6/16یحییعباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتصبحخ شیخ مفید09133076115
1400/6/14دکتر ملاطاهریعبداله ملا طاهریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرالیگودرز43344421
1400/6/13دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگاندکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/6/13دکتر عباسییحیی عباسیدکترای تخصصی دارو سازیتمام وقتهمه مواردخ شیخ مفید۳۶۶۳۷۹۷۰
1400/6/13دکتر فرید زادگاندکتر فرید زادگانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی۳۶۶۴۰۹۸۶
1400/6/11دکتر مصلحی امیرحسین مصلحی تکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراصفهان خیابان فلاطور09133062378
1400/6/11دکتر امینیامین امینیتکنسین دارویینيمه وقتعصرفلاورجان۰۹۱۰۹۰۹۶۸۶۰
1400/6/10دکتر آزاده مقدسآزاده مقدسدانشجوی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان چهارباغ بالا 36641022
1400/6/9داروخانه دکتر امامیسپهر امامیتکنسین داروییتمام وقتهمه مواردبهارستان۳۶۸۱۰۶۹۳
1400/6/9دکتر رضایی هشت بهشتدکتر منصوررضاییدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصربزرگمهر ابتدای هشت ب09133043648
1400/6/8بعثت دکتر حسینی بالامتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ جی بعدازرجایی35210472
1400/6/8بیمارستان حضرت زهرابیمارستاندکترای عمومی داروسازینيمه وقتصبح و عصرخیابان زینبیه35520012
1400/6/7دکتر صادقیپروانه صادقیتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخ شریعتی 9131265072
1400/6/7دکتر برزمهریدکتر علی برزمهریتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصراصفهان خ نشاط۳۲۲۲۴۷۵۶
1400/6/6دکتر فریدزادگاندکتر فریدزادگانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخیابان شیخ مفید شرقی36640986
1400/6/5دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین داروییتمام وقتعصر و شبخ امام خمینی۰۹۱۳۳۱۸۶۲۵۲
1400/6/4دکتر نیک عملمجتبی نیک عملتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرخیابان خاقانی 36273846
1400/6/2دکتر قدرت نمامهرناز قدرت نماتکنسین داروییتمام وقتصبح و عصرچهار راه وفایی۰۹۱۳۱۱۷۴۴۸۶
1400/6/2دارخانه دکترعباسیاندکترعباسیانتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ امام خمینی ۳۳866538
1400/6/2داروخانه دکتر صدیقیمحمد جواد صدیقی تکنسین داروییتمام وقتهمه مواردکهریزسنگ بلوار ولیعص03142325789
1400/5/31خوارزمیفرشته خزدوزدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصر خیابان جابرانصاری ۰۹۱۳۳۰۹۵۶۹۴
1400/5/30دکتر سعیدیفهیمه سعیدیتکنسین دارویینيمه وقتصبح و عصرمرداویج09134200566
1400/5/30بیمارستان حضرت زهرابیمارستان دکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصرخیابان زینبیه 35520012
1400/5/30دکتر اعتباریمحمود اعتباریدکترای عمومی داروسازیتمام وقتصبح و عصراصفهان، خیابان لاهور09125154823
1400/5/30دکتر عباسیاندکترعباسیانتکنسین دارویینيمه وقتعصر و شبخ امام خمینی03133866538
1400/5/23داروخانه دکتر صدقیدکتر شهرام صدقیتکنسین دارویینيمه وقتعصراصفهان-خ حسین اباد03136216094
1400/5/20دکتر فردوسیدکتر مینا فردوسیتکنسین دارویینيمه وقتعصرخیابان لاله شمالی۰۹۱۳۲۰۳۲۴۸۷
1400/5/17کیمیا شاهین شهردکتر بدخشیان تکنسین داروییتمام وقتهمه مواردشاهین شهر عطار345224577
1400/5/16بیمارستان حضرت زهرابیمارستان تکنسین داروییتمام وقتهمه مواردخ زینبیه 35520012
1400/5/13دکتر جزینیمحمد باقر جزینیدکترای تخصصی دارو سازینيمه وقتعصردرچه03133763939

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]