:: لیست کارکنان داروخانه های متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليسابقه کار در داروخانهگواهی های دریافت شدهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماس
1401/7/5محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/7/4فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲ سالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان حومه همه موارد09139309450
1401/6/26مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهجنوب اصفهانصبح09335539069
1401/6/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهسمیرمصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/6/15فاطمه مشهدیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس کامپیوتر4ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09932336094
1401/6/14رضارئیسی نژادکارشناس داروسازیدیپلم انسانی2سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.برخوارهمه موارد45856754
1401/6/13محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/5/26مرتضیصاحبیدکترای تخصصی دارو سازیمدیریت بهداشت و درماندارمانجمن داروسازانداروخانهشهر اصفهانهمه موارد 
1401/5/25نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهمحدوده امام خمینیصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1401/5/19فاطمهمشهدیدکترای تخصصی دارو سازیکامپیوتر4ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09134429570
1401/5/13فرزانهظاهریکارشناس داروسازیمدیریت بازرگانییک سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستانهمه موارد09131268961
1401/5/10مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهحکیم نظامی وجنوب اصفصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1401/4/28مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانصبح09335539069
1401/4/20امیرهادیاندکترای تخصصی دارو سازیکارشناس حسابداریدوسالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان -نجف ابادعصر و شب09364867362
1401/4/18دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب شهر همه موارد09137510205
1401/4/17فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲انجمن داروسازانداروخانهفولادشهرحومه فلاورجاهمه موارد09139309450
1401/4/15مهدی نظیفی دکترای تخصصی دارو سازیچاپ و نشریات ۷ سال انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۴۰۳۷۴۶۲
1401/4/14الههشیروانیکارشناس داروسازیروانشناسی عمومی۹ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۹۴۱۲۰۶
1401/4/13مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهشمس ابادی .جی .بزرگمصبح 
1401/4/8تبراهیمرضائیکارشناس داروسازیمدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهسمیرم شهرضاصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/4/5ساداتنريمانيکارشناس داروسازیكارشناسي ١٣انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1401/4/1مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهسمت جنوب اصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1401/3/31نرگسفداییکارشناس داروسازیزبان۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان حکیم نظامی همه موارد09139774408
1401/3/31شقایقگرگابیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-شاهین شهرصبح و عصر09398826664
1401/3/30منصورهحیدرپورکارشناس داروسازیهندسی صنایع شیمیاییدوسالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح 
1401/3/29محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/3/18امیرهادیانکارشناس داروسازیکارشناس حسابداریدوسالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان -نجف ابادصبح و عصر0
1401/3/18شقایق گرگابیکارشناس داروسازیلیسانس۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان شاهین شهرصبح و عصر 
1401/3/18سعیده محمدیکارشناس داروسازیلیسانس۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان درچه فلاورجانصبح و عصر 
1401/3/18نرگسفداییدکترای تخصصی دارو سازیمترجمی زبان۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان صبح و عصر 
1401/3/16مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهسمت جنوب اصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1401/3/11ایمانموذنیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان_فلاورجان_درچههمه موارد۰۹۱۳۵۰۹۴۱۳۶
1401/3/7سعیدهمحمدیکارشناس داروسازیلیسانس۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09375892457
1401/3/4الفلنجانیکارشناس داروسازیکارشناسی ارشد8انجمن داروسازانداروخانهامادگاه بزرگمهرصبح و عصر09374746617
1401/3/3مینانکویی مهرکارشناس داروسازیشیمی کاربردی۱ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح۰۹۱۳۵۶۳۶۴۱۶
1401/2/30محمدرضااسدی کارشناس داروسازیتکنسین دارویی.میکروبیولوژی ۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1401/2/30شقایقگرگابیکارشناس داروسازیتکنسین دارویی۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-شاهین شهر.همه موارد۰۹۳۹۸۸۲۶۶۶۴
1401/2/28دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی/روانشناسی 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب اصفهان عصر09137510205
1401/2/28دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی-روانشناسی/دانشجوی لیسانس 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب اصفهان عصر03135557417
1401/2/25الهاملنجانیدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی ارشد8انجمن داروسازانداروخانهبزرگمهر - امادگاهصبح و عصر 
1401/2/24محمدرضا اسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/2/22غزلعلینژادکارشناس داروسازیایسانس گیاه پزشکی۷ سالانجمن داروسازانداروخانهملک شهر.کاوه.اشراق.شصبح۰۹۱۳۸۸۷۸۴۴۷
1401/2/18فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲انجمن داروسازانداروخانهاصفهان و حومههمه موارد09139309450
1401/2/18محمد اکبریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1401/2/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیمدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان سپاهان شهرصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/2/12محمدرضااسدیدکترای تخصصی دارو سازیمیکروبیولوژی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/2/4علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی22انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر09132653397
1401/1/30محمد اکبریدکترای تخصصی دارو سازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1401/1/26ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان سپاهان شهرهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/1/26زهراخاور کارشناس داروسازیفوق لیسانس روانشناسی 3 سال انجمن داروسازانصنعتاصفهان صبح و عصر 09379791964
1401/1/25مرضیهزهیریدکترای عمومی داروسازیحسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهجی .پروین .شمس ابادیصبح 
1401/1/22مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09335539069
1401/1/18نداامجدیکارشناس داروسازیمدیریت بازرگانی۳ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09130618966
1401/1/14مهدی شفیعیکارشناس داروسازیتجربی11سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانهمه موارد 
1401/1/2نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهخ امام خمینی ملک شهرصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/12/17فائزهرضاییدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری۱ سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانصبح۰۹۱۳۷۹۷۰۹۶۳
1400/12/8نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانه ملک شهر.خانه اصفهانصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/11/20حدیثبیاتیدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری7سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان و خمینی شهرصبح031-37657145
1400/11/17ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی ۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان بهارستان همه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/11/11نرگسمحمودیکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهامام خمینی ورباطصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/11/5مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاحمداباد شمس ابادی سصبح 
1400/10/19حجت الله مجیریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی12انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09162939259
1400/10/16امیر آزادلاویکارشناس داروسازیمدیریت مالی4انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهبهارستان و اصفهانصبح و عصر 
1400/10/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی وکارشناسی حسابداری۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهادستان اصفهانعصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/10/16مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح03135244413
1400/10/13نرگسمحمودیکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهامام خمینی ورباطصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/10/7محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی-تکنسین داروخانهحدود ۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان همه موارد۰۹۹۱۹۰۸۵۹۲۷
1400/10/7غلومعباسپیرزاد اشترنیانیکارشناس داروسازیحفاری معادن6سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09370978852
1400/10/6سعیدکرمیکارشناس داروسازیتکنسین دارویی۱۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-فلاورجانهمه موارد+98 913 781 0056
1400/10/5میلادبهرامیدکترای تخصصی دارو سازیتجربییک سال انجمن داروسازانصنعتشاهین شهر و حومههمه موارد 
1400/10/1نرگسمحموریکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهامام خمینی ورباطصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/9/22ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحسابداری.مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان و اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/9/17نرگسمحمودیکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهامام خمینی ورباطصبح۳۳۸۰۶۳۷۴
1400/8/29سعیدسرخابی بختیاروندکارشناس داروسازیهوافضاسابقه ندارم ولی آشنایی کامل با داروها دارمانجمن داروسازانداروخانهمرکز و شرق اصفهانعصر و شب35775452
1400/8/29محمدرضا اسدیکارشناس داروسازیلیسانس میکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1400/8/28محمد اکبریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1400/8/28ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی حسابداری ومدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان.اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/8/27محمدرضااسدیکارشناس داروسازیلیسانس میکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1400/8/24مرضیهزهیریکارشناس داروسازیحسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهشمس ابادی .جی .بزرگنصبح03135244413
1400/8/23الههشیروانیکارشناس داروسازیروانشناسی عمومی۹ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۹۴۱۲۰۶
1400/8/21منصورهمهرابیکارشناس داروسازیمدیریت جهانگردییک سالانجمن داروسازانداروخانهشمس ابادیصبح09136818285
1400/8/17محمدتوکلیکارشناس داروسازیحسابداری4انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1400/8/16علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی20انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر 
1400/8/13علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی20انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر 
1400/8/13حدیثبیاتیکارشناس داروسازیحسابرسی۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح 
1400/8/3فریبامریم زادهکارشناس داروسازیعلوم اجتماعی5 ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09032154735
1400/7/29آینازآقابزرگیکارشناس داروسازیزیست شناسی سلولی و مولکولی۹ ماه انجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر۰۳۱۳۴۵۰۶۵۲۱
1400/7/21فرشتهدرفشیانکارشناس داروسازیمهندسی مدیریت پروژه۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۷۲۲۶۴۳۱

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]