:: لیست کارکنان داروخانه های متقاضی شغل

تاريخ ثبتنامنام خانوادگیمدرك تحصيليرشته تحصيليسابقه کار در داروخانهگواهی های دریافت شدهمتقاضي اشتغال درمحل جغرافيايي مورد تقاضاشيفت مورد تقاضاشماره تلفن تماس
1401/2/30محمدرضااسدی کارشناس داروسازیتکنسین دارویی.میکروبیولوژی ۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1401/2/30شقایقگرگابیکارشناس داروسازیتکنسین دارویی۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-شاهین شهر.همه موارد۰۹۳۹۸۸۲۶۶۶۴
1401/2/28دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی/روانشناسی 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب اصفهان عصر09137510205
1401/2/28دانیال جزونی کارشناس داروسازیجامعه شناسی-روانشناسی/دانشجوی لیسانس 6ماه انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز و جنوب اصفهان عصر03135557417
1401/2/25الهاملنجانیدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی ارشد8انجمن داروسازانداروخانهبزرگمهر - امادگاهصبح و عصر 
1401/2/24محمدرضا اسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/2/22غزلعلینژادکارشناس داروسازیایسانس گیاه پزشکی۷ سالانجمن داروسازانداروخانهملک شهر.کاوه.اشراق.شصبح۰۹۱۳۸۸۷۸۴۴۷
1401/2/18فاطمهانصاریکارشناس داروسازیتجربی۱۲انجمن داروسازانداروخانهاصفهان و حومههمه موارد09139309450
1401/2/18محمد اکبریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1401/2/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیمدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان سپاهان شهرصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/2/12محمدرضااسدیدکترای تخصصی دارو سازیمیکروبیولوژی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1401/2/4علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی22انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر09132653397
1401/1/30محمد اکبریدکترای تخصصی دارو سازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1401/1/26ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان سپاهان شهرهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1401/1/26زهراخاور کارشناس داروسازیفوق لیسانس روانشناسی 3 سال انجمن داروسازانصنعتاصفهان صبح و عصر 09379791964
1401/1/25مرضیهزهیریدکترای عمومی داروسازیحسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهجی .پروین .شمس ابادیصبح 
1401/1/22مجیدقاسمیکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت کسب و کار۱۵ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح09335539069
1401/1/18نداامجدیکارشناس داروسازیمدیریت بازرگانی۳ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09130618966
1401/1/14مهدی شفیعیکارشناس داروسازیتجربی11سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانهمه موارد 
1401/1/2نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهخ امام خمینی ملک شهرصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/12/17فائزهرضاییدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری۱ سالانجمن داروسازانصنعتاصفهانصبح۰۹۱۳۷۹۷۰۹۶۳
1400/12/8نرگسمحمودیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانه ملک شهر.خانه اصفهانصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/11/20حدیثبیاتیدکترای تخصصی دارو سازیحسابداری7سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان و خمینی شهرصبح031-37657145
1400/11/17ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی ۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان بهارستان همه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/11/11نرگسمحمودیکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهامام خمینی ورباطصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/11/5مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاحمداباد شمس ابادی سصبح 
1400/10/19حجت الله مجیریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی12انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09162939259
1400/10/16امیر آزادلاویکارشناس داروسازیمدیریت مالی4انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهبهارستان و اصفهانصبح و عصر 
1400/10/16ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی مدیریت دولتی وکارشناسی حسابداری۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهادستان اصفهانعصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/10/16مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح03135244413
1400/10/13نرگسمحمودیکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهامام خمینی ورباطصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/10/7محمدرضااسدیکارشناس داروسازیمیکروبیولوژی-تکنسین داروخانهحدود ۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان همه موارد۰۹۹۱۹۰۸۵۹۲۷
1400/10/7غلومعباسپیرزاد اشترنیانیکارشناس داروسازیحفاری معادن6سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09370978852
1400/10/6سعیدکرمیکارشناس داروسازیتکنسین دارویی۱۵سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان-فلاورجانهمه موارد+98 913 781 0056
1400/10/5میلادبهرامیدکترای تخصصی دارو سازیتجربییک سال انجمن داروسازانصنعتشاهین شهر و حومههمه موارد 
1400/10/1نرگسمحموریکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهامام خمینی ورباطصبح۰۹۱۳۰۲۷۲۲۷۴
1400/9/22ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحسابداری.مدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان و اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/9/17نرگسمحمودیکارشناس داروسازیلیسانس بانکداری۳انجمن داروسازانداروخانهامام خمینی ورباطصبح۳۳۸۰۶۳۷۴
1400/8/29سعیدسرخابی بختیاروندکارشناس داروسازیهوافضاسابقه ندارم ولی آشنایی کامل با داروها دارمانجمن داروسازانداروخانهمرکز و شرق اصفهانعصر و شب35775452
1400/8/29محمدرضا اسدیکارشناس داروسازیلیسانس میکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1400/8/28محمد اکبریکارشناس داروسازیپیش دانشگاهی23انجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09134007241
1400/8/28ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیکارشناسی حسابداری ومدیریت دولتی۱۱سالانجمن داروسازانداروخانهبهارستان.اصفهانهمه موارد۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/8/27محمدرضااسدیکارشناس داروسازیلیسانس میکروبیولوژی۴سال و نیمانجمن داروسازانداروخانهاصفهان.همه موارد09919085927
1400/8/24مرضیهزهیریکارشناس داروسازیحسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهشمس ابادی .جی .بزرگنصبح03135244413
1400/8/23الههشیروانیکارشناس داروسازیروانشناسی عمومی۹ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۳۹۴۱۲۰۶
1400/8/21منصورهمهرابیکارشناس داروسازیمدیریت جهانگردییک سالانجمن داروسازانداروخانهشمس ابادیصبح09136818285
1400/8/17محمدتوکلیکارشناس داروسازیحسابداری4انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1400/8/16علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی20انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر 
1400/8/13علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی20انجمن داروسازانداروخانهبرخوار شاهین شهر اصفصبح و عصر 
1400/8/13حدیثبیاتیکارشناس داروسازیحسابرسی۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح 
1400/8/3فریبامریم زادهکارشناس داروسازیعلوم اجتماعی5 ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09032154735
1400/7/29آینازآقابزرگیکارشناس داروسازیزیست شناسی سلولی و مولکولی۹ ماه انجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر۰۳۱۳۴۵۰۶۵۲۱
1400/7/21فرشتهدرفشیانکارشناس داروسازیمهندسی مدیریت پروژه۷سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۰۹۱۳۷۲۲۶۴۳۱
1400/7/5آینازآقابزرگیکارشناس داروسازیزیست شناسی سلولی و مولکولی۹ ماه انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر 
1400/7/4علیرحمتیکارشناس داروسازیحسابداری۶ سالانجمن داروسازانداروخانهمحدوده اصفهانعصر و شب 
1400/6/31پوریا طبسیطبسیکارشناس داروسازیعمران ندارمانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09135512009
1400/6/25مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح03135244413
1400/6/24مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهحکیم نظامی وجنوب اصفعصر۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1400/6/23الهام لنجانیدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی ارشد7انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح09132126490
1400/6/19فاطمه قربانیکارشناس داروسازیدانشجوی مهندسی شیمی۶ ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09227937588
1400/6/18مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان .صبح03135244413
1400/6/14سعیدکرمیکارشناس داروسازیادبیات15سالانجمن داروسازانداروخانهفلاورجان و اصفهان همه موارد09137810056
1400/6/13مهدیفصیحیکارشناس داروسازیتجربیخیرانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919102692
1400/6/13پریساپنیریانکارشناس داروسازیکارشناسی مهندسی نرم افزارچهارماهانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهبزرگمهر،هشت بهشت،جیعصر 
1400/6/3زهراکریمیدکترای تخصصی دارو سازیلیسانس ادبیات۶سالانجمن داروسازانداروخانهخیابان جی و هشت بهشتصبح 
1400/5/30مهنازاستادیکارشناس داروسازیارشد بیوشیمییک سالانجمن داروسازانداروخانهحکیم نظامی وجنوب اصفصبح۰۹۱۳۳۶۸۱۳۹۳
1400/5/28یگانهفخارکارشناس داروسازیشیمی دارویی۴سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح۰۹۳۳۳۱۰۵۰۰۵
1400/5/28علی اعظمی دکترای تخصصی دارو سازیکامپیوتر ۸ سال انجمن داروسازانداروخانهمرکز شهر، کاوه صبح۰۹۳۷۲۸۵۸۴۶۶
1400/5/27علیرضابندیکارشناس داروسازیزبان انگلیسی20انجمن داروسازانداروخانهبرخوار اصفهان شاهین صبح09132653397
1400/5/23راضیهنظریکارشناس داروسازیحسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر۳۱۳۵۶۸۴۳۱۸
1400/5/21محسنزمانیکارشناس داروسازیعلوم تربیتی9سال شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد38587602
1400/5/20سحراحمدیکارشناس داروسازیزبانبله دیگر مراکزصنعت يا داروخانهبهارستان اصفهانصبح03136803250
1400/5/19رضواناصغریدکترای تخصصی دارو سازیاموربانکی5ماهانجمن داروسازانداروخانهبزرگمهر- شیخ صدوقصبح و عصر 
1400/5/19افسانهتیموریدکترای تخصصی دارو سازیکارشناسی کامپیوتر۵ سالانجمن داروسازانداروخانهدروازه تهران تا ملک صبح و عصر۳۴۳۵۳۸۰۰
1400/5/17سمیه عابدی دکترای تخصصی دارو سازیروانشناسی ۱سال انجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرعصر۰۹۲۲۷۸۱۹۰۶۷
1400/5/17مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح۰۳۱۳۵۲۴۴۴۱۳
1400/5/16سمیه عابدی دکترای تخصصی دارو سازیروانشناسی ۱سال انجمن داروسازانداروخانهمرکز شهر عصر 
1400/5/11مهدیگلشاهیکارشناس داروسازیبرق5انجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر و شب09162308556
1400/5/10صباصنیع زادهکارشناس داروسازیدانشجو شیمی۱۰ ماه در داروخانه شبانه روزیانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهچهاباغ خواجو،بزرگمهرصبح09134473079
1400/5/8ماهان نظیفی کارشناس داروسازیفنی6انجمن داروسازانداروخانهشهر اصفهان همه موارد09134037462
1400/5/3مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان .صبح۰۳۱۳۵۲۴۴۴۱۳
1400/5/2صباصنیع زادهکارشناس داروسازیدانشجو شیمی۱۰ ماه در داروخانه شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانهچهاباغ خواجو،بزرگمهرصبح03132221561
1400/4/30مرضیهزهیریدکترای تخصصی دارو سازیکاردانی حسابداری۲ سالانجمن داروسازانداروخانهجی سروش پروین شمس ابصبح۰۳۱۳۵۲۴۴۴۱۳
1400/4/20میناسرشوقکارشناس داروسازی-3 سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح03136502841
1400/4/6محسنزمانیکارشناس داروسازیعلوم تربیتی8سال شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد38587602
1400/4/5مهسامختاریکارشناس داروسازیشیمی دارویی۲سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاستان اصفهانعصر و شب۰۹۱۳۴۷۲۸۵۹۵
1400/4/2فاطمهمیرزاییلیسانسمدیریت جهانگردی۱ سال و ۵ ماهانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرصبح و عصر09162840771
1400/3/30مینا سرشوق دکترای تخصصی دارو سازیحسابداری۳ سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهان صبح 
1400/3/27میلادرستمیدیپلمانسانی۷ سالانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرهمه موارد09023393831
1400/3/26فاطمهدرویشدکترای تخصصی دارو سازیبرق4سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهکاوهصبح 
1400/3/25مرضیه طالبیکارشناس داروسازیلیسانس ریاضی12 سال شبانه روزیانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانهمه موارد09332995251
1400/3/25ریحانه ابوالحسنی لیسانسروان شناسی 4 سال انجمن داروسازانداروخانهامادگاهصبح09390530276
1400/3/24مهدی گلشاهی دکترای تخصصی دارو سازیبرق5انجمن داروسازانداروخانهاصفهانشب09162308556
1400/3/24مرضیهشیخیلیسانسصنایع غذایی انجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکز شهرهمه موارد0913 819 2820
1400/3/24محمدرضااسدیدکترای عمومی داروسازیلیسانس میکروبیولوژی۳سال و ۶ماهانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد09919085927
1400/3/22حمیدکمالیدکترای تخصصی دارو سازیشش4 سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانعصر 
1400/3/17رضواناصغریلیسانسامور بانکی3ماهانجمن داروسازانداروخانه-احمد ابادبزرگمهر-شیخ صدوق-دروازه شیراز-صبح و عصر-
1400/3/17محمدتوکلیدیپلمحسابداری4انجمن داروسازانداروخانهاصفهانصبح و عصر09300149483
1400/3/13ناصرگل محمدیکارشناس داروسازیمهندسی صنایع غذایییک سالانجمن داروسازانداروخانهاصفهانهمه موارد 
1400/3/8فاطمهمیرزاییلیسانسمدیریت جهانگردی۱ سال و ۵ ماهانجمن داروسازانداروخانهمرکز شهرصبح و عصر۰۹۱۶۲۸۴۰۷۷۱
1400/3/7هاجرخاورکارشناس داروسازیفوق لیسانس مهندسی کامپیوتر7سال و دوماه شبانه روزیانجمن داروسازانداروخانه823023صبح و عصر09137407299
1400/3/5علیرضابندیلیسانسزبان 20انجمن داروسازانداروخانهاصفهان -شاهین شهر-برخوارهمه موارد09132653397
1400/3/4پریسامرادیدیپلمادبیاتکاراموزی دوماهانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهانصبح۰۹۳۷۸۵۲۲۱۹۴
1400/3/1ابراهیمرضاییکارشناس داروسازیحُسابداری۱۰سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهاصفهان بهارستانصبح و عصر۰۹۱۳۲۲۲۹۴۲۸
1400/2/30نرگسایدرلیسانسروانشناسی۳سالانجمن داروسازانداروخانهحکیم نظامی_شمس آبادی_سه راه سیمین_صبح09136755545
1400/2/20پریانحیدریدیپلمتجربی۴سالانجمن داروسازانداروخانهملکشهر.کاوه.رباط.بهارستان غربی.توحیدمیانی‌صبح و عصر0313333333
1400/2/17پریساسقائی نیادکترای تخصصی دارو سازیگرافیک۴ سالانجمن داروسازانصنعت يا داروخانهمرکزاصفهانصبح۰۹۱۳۴۰۶۹۸۶۰
1400/2/13مهرشادقوامیفوق لیسانسالکترونیک۳سالانجمن داروسازانداروخانهزرینشهر و فولادشهرهمه موارد۰۹۱۳۰۱۴۴۵۲۵

تبلیغات

ارتباط با ما

اصفهان ، کنار گذر اتوبان شهید صیاد شیرازی ، حد فاصل چهار راه پیروزی و خیابان جی ، بعد از ورزشگاه شهید خرازی ، کوچه ابوذر (51) ، پلاک (5)
تلفاکس : 32662392 - 031
[اطلاعات بیشتر]